گذشتن از لیست برخی از دروس

لیست برخی از دروس

استاد : دکتر سلطانی

تعداد جلسات : 4

آنچه در این درس خواهیم آموخت :
 • آشنا شدن با ساختارمقالات علمی و پژوهشی
 • ساختمان پاراگراف
 • ساختمان مقاله کوتاه
 • ساختمان مقاله علمی - پژوهشی

استاد : دکتر سادات

تعداد جلسات : 5

آنچه در این درس خواهیم آموخت :
 • رسانه - استعمار فرانو ؛ ماهیت و ارتباط
 • آشنایی با غول های رسانه ای جهان
 • شیاطین کوچک رسانه (از مرداک تا بن طلال)
 • جریان رسانه ای در غرب و جهان عرب

استاد : دکتر فرمانیان

تعداد جلسات : 4

برخی موضوعات این درس:
 • مذاهب اسلامي و چالشي به نام سلفيت
 • سلفیت: بازگشت به گذشته یا توقف در تاریخ

استاد : محمد قربانی

تعداد جلسات : 3

برخی موضوعات این درس:
 • مبارزه برای عدالت
 • جنبش های دانشجوئی چگونه شکل گرفتند؟
 • سیر تحولات جنبش های دانشجوئی

استاد :  حجه الاسلام عبدالحسین خسروپناه

تعداد جلسات : 13

برخی موضوعات این درس:
 • دشمن پنهان
 • جنگ فرهنگی ،تعامل فرهنگی
 • پلورالیزم و جریان کثرت گرائی دینی