گذشتن از لیست برخی از دروس

لیست برخی از دروس

استاد : دکتر محمود انوشه

تعداد جلسات : 4

برخی موضوعات این درس:
  • وظایف و هویت دانشجوی جوان
  • سردرگمی دانشجویان در ماه‌های اول ورود به دانشگاه
  • بحران‌های روحی و افت تحصیلی دانشجویان جدیدالورود
  • آشنایی با مدیریت ارتباطات انسانی و تعاملات مختلف در دانشگاه‌ها و....

استاد : دکترکردی 

دکتر بانکی پور

تعداد جلسات : 3

برخی موضوعات این درس:
  • مهارتهای لازم جهت دستیابی به موفقیت تحصیلی یک دانشجو
  • آشنائی با برخی مهارتهای لازم نظیر:مهارت برنامه ریزی ، مهارت هدف گذاری ، مهارت رضایت از زندگی دانشجوئی  ، مهارت مثبت اندیشی و ....
  •  و....

استاد :

صوت ضبط شده از

رساله پرسش و پاسخ دانشجوئی

تعداد جلسات : 4

برخی موضوعات این درس:
  • آشنائی با احکام محرم و نامحرم
  • احکام نگاه کردن
  • مسائل پزشکی خانواده
  • احکام روابط جنسی
  • احکام ازدواج (خواستگاری و عقد و ...)

استاد : 

  • حجه الاسلام محسن عباسی ولده
  • دکتر محمود برجعلی

تعداد جلسات : 4

برخی موضوعات این درس:
  • تغییر نگرش نسبت به شاد کردن اعضای خانواده
  • جایگاه شوخی و مزاح در خانواده
  • مهارت‌های سازگاری و رفتاری در خانواده

استاد :

  • حجه الاسلام محسن عباسی
  • دکتر حمید حبشی
  • دکتر ابراهیم رزاقی

تعداد جلسات : 8

برخی موضوعات این درس:
  • مدیریت روابط با خانواده خود و همسر
  • خانواده و آسیبهای رسانه
  • خانواده کانون فرزندآوری
  • حسن معاشرت متقابل بین زن و شوهر
  • آشنائی با تفاوتهای روحی و جسمی زن و مرد
  • مدیریت اقتصادی خانواده و...