گذشتن از لیست برخی از دروس

لیست برخی از دروس

استاد : دکتر محمود انوشه

تعداد جلسات : 4

برخی موضوعات این درس:
 • وظایف و هویت دانشجوی جوان
 • سردرگمی دانشجویان در ماه‌های اول ورود به دانشگاه
 • بحران‌های روحی و افت تحصیلی دانشجویان جدیدالورود
 • آشنایی با مدیریت ارتباطات انسانی و تعاملات مختلف در دانشگاه‌ها و....

استاد : دکترکردی 

دکتر بانکی پور

تعداد جلسات : 3

برخی موضوعات این درس:
 • مهارتهای لازم جهت دستیابی به موفقیت تحصیلی یک دانشجو
 • آشنائی با برخی مهارتهای لازم نظیر:مهارت برنامه ریزی ، مهارت هدف گذاری ، مهارت رضایت از زندگی دانشجوئی  ، مهارت مثبت اندیشی و ....
 •  و....

استاد :

صوت ضبط شده از

رساله پرسش و پاسخ دانشجوئی

تعداد جلسات : 4

برخی موضوعات این درس:
 • آشنائی با احکام محرم و نامحرم
 • احکام نگاه کردن
 • مسائل پزشکی خانواده
 • احکام روابط جنسی
 • احکام ازدواج (خواستگاری و عقد و ...)

استاد : 

 • حجه الاسلام محسن عباسی ولده
 • دکتر محمود برجعلی

تعداد جلسات : 4

برخی موضوعات این درس:
 • تغییر نگرش نسبت به شاد کردن اعضای خانواده
 • جایگاه شوخی و مزاح در خانواده
 • مهارت‌های سازگاری و رفتاری در خانواده

استاد :

 • حجه الاسلام محسن عباسی
 • دکتر حمید حبشی
 • دکتر ابراهیم رزاقی

تعداد جلسات : 8

برخی موضوعات این درس:
 • مدیریت روابط با خانواده خود و همسر
 • خانواده و آسیبهای رسانه
 • خانواده کانون فرزندآوری
 • حسن معاشرت متقابل بین زن و شوهر
 • آشنائی با تفاوتهای روحی و جسمی زن و مرد
 • مدیریت اقتصادی خانواده و...