گذشتن از لیست برخی از دروس

لیست برخی از دروس

استاد : دکترشاهین فرهنگ

تعداد جلسات : 16

برخی موضوعات این درس:
  • تكنيك هاي کسب موفقیتهای فردی و اجتماعی
  • بهانه ای به نام کمبود امکانات 

استاد : دکترکردی 

دکتر بانکی پور

تعداد جلسات : 3

برخی موضوعات این درس:
  • مهارتهای لازم جهت دستیابی به موفقیت تحصیلی یک دانشجو
  • آشنائی با برخی مهارتهای لازم نظیر:مهارت برنامه ریزی ، مهارت هدف گذاری ، مهارت رضایت از زندگی دانشجوئی  ، مهارت مثبت اندیشی و ....
  •  و....