آموزش های آزاد

در این درس کارهای زیر انجام می پذیرد:

- آشنائی با مرکز آموزش مجازی دانشگاهیان

- آموزش نحوه تحصیل در این مرکز

-ارزیابی اولیه

- ارسال مدارک تحصیلی

در این مجموعه میتوانید منابع مطالعاتی بیشتر در موضوعات گوناگون برای دروس ارائه شده را ببینید