استاد : دکتر سلطانی

تعداد جلسات : 4

آنچه در این درس خواهیم آموخت :
  • آشنا شدن با ساختارمقالات علمی و پژوهشی
  • ساختمان پاراگراف
  • ساختمان مقاله کوتاه
  • ساختمان مقاله علمی - پژوهشی