استاد : مرکز آموزش مجازی دانشگاهیان

تعداد جلسات : 2

برخی موضوعات این درس:
  • آنچه یک زائر باید پیش از راهپیمایی اربعین بداند
  • آنچه یک زائر باید حین راهپیمایی اربعین بداند
درسگفتار توصیه هایی برای پیاده روی اربعین