استاد : دکترشاهین فرهنگ

تعداد جلسات : 16

برخی موضوعات این درس:
  • تكنيك هاي کسب موفقیتهای فردی و اجتماعی
  • بهانه ای به نام کمبود امکانات