استاد : دکتر پرویز امینی

تعداد جلسات : 5

برخی موضوعات این درس:
  • کلیات و مفاهیم جنگ نرم
  • جنگ خاموش