استاد : حسین شمسیان

تعداد جلسات : 6

برخی موضوعات این درس:
  • مقررات عمومی انضباطی دانشگاه‌ها
  • شرح تخلفات عمومی
  • تنبیهات پیش‌بینی شده برای تخلفات و...