برگرفته از سخنان مقام معظم رهبری

تعداد جلسات : 7

برخی موضوعات این درس:
  • زاویه های پیش رو برای ورود به تحلیل سیاسی
  • شیوه های تحلیل سیاسی از نگاه رهبری