استاد : دکتر منوچهر محمدی

تعداد جلسات : 4

برخی موضوعات این درس:
  • ما میتوانیم
  • جایگاه انقلای اسلامی در مناسبات بین المللی
  • دستاوردهای جمهوری اسلامی پس از 35 سال