استاد : دکتر محمود انوشه

تعداد جلسات : 4

برخی موضوعات این درس:
  • وظایف و هویت دانشجوی جوان
  • سردرگمی دانشجویان در ماه‌های اول ورود به دانشگاه
  • بحران‌های روحی و افت تحصیلی دانشجویان جدیدالورود
  • آشنایی با مدیریت ارتباطات انسانی و تعاملات مختلف در دانشگاه‌ها و....