استاد : دکترکردی 

دکتر بانکی پور

تعداد جلسات : 3

برخی موضوعات این درس:
  • مهارتهای لازم جهت دستیابی به موفقیت تحصیلی یک دانشجو
  • آشنائی با برخی مهارتهای لازم نظیر:مهارت برنامه ریزی ، مهارت هدف گذاری ، مهارت رضایت از زندگی دانشجوئی  ، مهارت مثبت اندیشی و ....
  •  و....