استاد :

صوت ضبط شده از

رساله پرسش و پاسخ دانشجوئی

تعداد جلسات : 4

برخی موضوعات این درس:
  • آشنائی با احکام محرم و نامحرم
  • احکام نگاه کردن
  • مسائل پزشکی خانواده
  • احکام روابط جنسی
  • احکام ازدواج (خواستگاری و عقد و ...)