استاد :

  • حجه الاسلام محسن عباسی
  • دکتر حمید حبشی
  • دکتر ابراهیم رزاقی

تعداد جلسات : 8

برخی موضوعات این درس:
  • مدیریت روابط با خانواده خود و همسر
  • خانواده و آسیبهای رسانه
  • خانواده کانون فرزندآوری
  • حسن معاشرت متقابل بین زن و شوهر
  • آشنائی با تفاوتهای روحی و جسمی زن و مرد
  • مدیریت اقتصادی خانواده و...