استاد : 

  • حجه الاسلام محسن عباسی ولده
  • دکتر محمود برجعلی

تعداد جلسات : 3

برخی موضوعات این درس:
  • تغییر نگرش نسبت به شاد کردن اعضای خانواده
  • جایگاه شوخی و مزاح در خانواده
  • مهارت‌های سازگاری و رفتاری در خانواده