استاد : دکتر بانکی پور ،دکتر کردی ،دکتر برجعلی،

تعداد جلسات : 8

برخی موضوعات این درس:
  • معيارهاي انتخاب همسر
  • شرايط ازدواج
  • چرا بايد ازدواج كرد؟