استاد : دکتر حميد حبشي

تعداد جلسات : 4

برخی موضوعات این درس:
  • تفاوت هاي زنان و مردان
  • تشابه هاي زنان و مردان
  • ويژگي هاي مردان
  • ويژگي هاي زنان