استاد : دکتر برجعلی،

تعداد جلسات : 8

برخی موضوعات این درس:
  • تكنيك هاي فرزند پروري
  • مديريت اقتصادي خانواده
  • تكنيك هاي برقرار ارتباط موثر