طرح موضوعی

 • عمومی

  نکات لازم این درس:دقت فرمائید

  • نمره قبولی از 14 میباشد
  • هر جلسه به جلسه قبل شرط شده است
  • دیدن محتوای آموزشی هر جلسه شرط جلسه بعد میباشد
  • تمرین و خود آزمائی هر جلسه را انجام دهید و نمره 14 به بالا بگیرید
  • برخی جلسات تمرین و خود آزمائی ندارند
 • جلسه دوم: سلطه بر رسانه ها

  غیر قابل دسترس: تا امتیاز لازم در: خود آزمایی درس اول را بدست نیاورید
 • جلسه سوم: تسلط صهیونیسم بر رسانه های غرب

  غیر قابل دسترس: تا امتیاز لازم در: خود آزمایی درس دوم را بدست نیاورید
 • جلسه چهارم: مالکان رسانه های غربی و عربی چه کسانی هستند؟

  غیر قابل دسترس: تا امتیاز لازم در: خود آزمایی درس سوم را بدست نیاورید
 • جلسه پنجم: جریان شناسی رسانه های جهان عرب

  غیر قابل دسترس: تا امتیاز لازم در: خود آزمایی درس چهارم را بدست نیاورید
 • آزمون پایانی

  غیر قابل دسترس: تا امتیاز لازم در: خود آزمایی درس پنجم را بدست نیاورید
 • جلسه پایانی: صدور گواهی پایان دوره

  توجه فرمائید:

  جهت صدور گواهی پایانی این درس از این آدرس وارد شوید

  http://ec.nahad.ir/index.php/certificate/courses

  غیر قابل دسترس: تا امتیاز لازم در: آزمون پایان دوره آموزشی جریان شناسی رسانه را بدست نیاورید