طرح موضوعی

  • نکات لازم این درس:دقت فرمائید

    • نمره قبولی از 14 میباشد
    • هر جلسه به جلسه قبل شرط شده است
    • دیدن محتوای آموزشی هر جلسه شرط جلسه بعد میباشد
    • تمرین و خود آزمائی هر جلسه را انجام دهید و نمره 14 به بالا بگیرید
    • برخی جلسات تمرین و خود آزمائی ندارند
  • جلسه دوم: ساختمان پاراگراف

    غیر قابل دسترس: تا امتیاز لازم در: تمرین و خودآزمائی درس اول را بدست نیاورید
  • جلسه سوم:ساختمان مقاله کوتاه

    غیر قابل دسترس: تا امتیاز لازم در: تمرین و خودآزمائی درس دوم را بدست نیاورید
  • جلسه چهارم: ساختمان مقاله علمی - پژوهشی

    غیر قابل دسترس: تا امتیاز لازم در: تمرین و خودآزمائی درس سوم را بدست نیاورید
  • جلسه پاياني: پایان دوره و فارغ التحصيلي

    غیر قابل دسترس: تا امتیاز لازم در: تمرین و خودآزمائی درس چهارم را بدست نیاورید
  • صدور گواهي اين درس    غیر قابل دسترس: تا امتیاز لازم در: تمرین و خودآزمائی درس چهارم را بدست نیاورید