طرح موضوعی

 • نکات لازم این درس:دقت فرمائید

  • نمره قبولی از 14 میباشد
  • هر جلسه به جلسه قبل شرط شده است
  • دیدن محتوای آموزشی هر جلسه شرط جلسه بعد میباشد
  • تمرین و خود آزمائی هر جلسه را انجام دهید و نمره 14 به بالا بگیرید
  • برخی جلسات تمرین و خود آزمائی ندارند
 • جلسه دوم: ساختمان پاراگراف

  غیر قابل دسترس: تا امتیاز لازم در: تمرین و خودآزمائی درس اول را بدست نیاورید
 • جلسه سوم:ساختمان مقاله کوتاه

  غیر قابل دسترس: تا امتیاز لازم در: تمرین و خودآزمائی درس دوم را بدست نیاورید
 • جلسه چهارم: ساختمان مقاله علمی - پژوهشی

  غیر قابل دسترس: تا امتیاز لازم در: تمرین و خودآزمائی درس سوم را بدست نیاورید
 • جلسه پاياني: پایان دوره و فارغ التحصيلي

  غیر قابل دسترس: تا امتیاز لازم در: تمرین و خودآزمائی درس چهارم را بدست نیاورید
 • صدور گواهي اين درس  غیر قابل دسترس: تا امتیاز لازم در: تمرین و خودآزمائی درس چهارم را بدست نیاورید