طرح موضوعی

 • عمومی

  حکومت فرزانگان از مجموعه دروس مرکز آموزش مجازی دانشگاهیان است که به بررسی اندیشه سیاسی اسلام می پردازد.

  این درسگفتار در قالب یک نقشه مفهومی ابتدا به تبیین نظریات حاکمیت در طول تاریخ پرداخته و به زمان حال می رسد، سپس این موضوع را از منظر دین به نظاره نشسته و به بررسی دیدگاه های اندیشوران اسلام قدیم  و معاصر خواهد پرداخت.

  جلسات پایانی این درسگفتار نیز به پرسش و پاسخ  اختصاص یافته است و استاد درس به این موارد پاسخ می گوید.

  فراگیر فرهیخته ؛ این درسگفتار به صورت تدریجی منتشر خواهد شد.

 • جلسه دوم - اندیشه سیاسی اسلام


  غیر قابل دسترس: تا امتیاز لازم در: خود آزمایی جلسه اول را بدست نیاورید
 • جلسه ی سوم-انواع حکومت

   
  غیر قابل دسترس: تا امتیاز لازم در: خود آزمایی جلسه دوم را بدست نیاورید
 • جلسه چهارم-مشروعیت در نظام سیاسی

   
  غیر قابل دسترس: تا امتیاز لازم در: خود آزمایی جلسه سوم را بدست نیاورید
 • جلسه ی پنجم-مشروعیت حاکمیت فقیه جامع الشرایط

   

  غیر قابل دسترس: تا امتیاز لازم در: خود آزمایی جلسه چهارم را بدست نیاورید
 • جلسه ی پنجم (بخش دوم)-ولایت سیاسی فقیه

   

  غیر قابل دسترس: تا امتیاز لازم در: خود آزمایی جلسه پنجم را بدست نیاورید
 • جلسه ششم-نظرات شخصیتهای معاصر در باب ولایت فقیه

   

  غیر قابل دسترس: تا امتیاز لازم در: خود آزمایی جلسه پنجم(بخش دوم) را بدست نیاورید
 • جلسه ی هفتم:نظر فقهای معاصر در باب ولایت فقیه

   

  غیر قابل دسترس: تا امتیاز لازم در: خود آزمایی جلسه ششم را بدست نیاورید
 • جلسه ی هشتم-حکم حکومتی و مقدمات اثبات ضرورت ولایت فقیه

   

  غیر قابل دسترس: تا امتیاز لازم در: خود آزمایی جلسه هفتم را بدست نیاورید
 • جلسه ی هشتم (بخش دوم)- ادامه مقدمات اثبات ضرورت ولایت فقیه

   

  غیر قابل دسترس: تا امتیاز لازم در: خود آزمایی جلسه هشتم را بدست نیاورید
 • جلسه ی نهم- بررسی آیات و روایات در مورد ولایت فقیه

   

  غیر قابل دسترس: تا امتیاز لازم در: خود آزمایی جلسه هشتم (بخش دوم) را بدست نیاورید
 • جلسه ی دهم- بررسی شبهات ولایت فقیه

  غیر قابل دسترس: تا امتیاز لازم در: خود آزمایی جلسه نهم را بدست نیاورید
 • جلسه ی یازدهم

   

  غیر قابل دسترس: تا امتیاز لازم در: خودآزمایی جلسه ی دهم را بدست نیاورید