طرح موضوعی

 • جلسه دوم - مهارتهای ارتباط موثر با هم‌اتاقی

  غیر قابل دسترس: تا امتیاز لازم در: خودآزمایی جلسه اول را بدست نیاورید
 • جلسه سوم-زندگی شاد در خوابگاه

  غیر قابل دسترس: تا امتیاز لازم در: خودآزمایی جلسه دوم را بدست نیاورید
 • جلسه چهارم - پذيرش ديگران و انطباق پذيري

   

  غیر قابل دسترس: تا امتیاز لازم در: خودآزمایی جلسه سوم را بدست نیاورید
 • جلسه پنجم - چگونگي كنترل خشم

   

  غیر قابل دسترس: تا امتیاز لازم در: خودآزمایی جلسه چهارم را بدست نیاورید
 • آزمون پایانی درس

  غیر قابل دسترس: تا امتیاز لازم در: خودآزمایی جلسه پنجم را بدست نیاورید