طرح موضوعی

 • عمومی

  نکات لازم این درس:دقت فرمائید

  • نمره قبولی از 14 میباشد

  • هر جلسه به جلسه قبل شرط شده است

  • دیدن محتوای آموزشی هر جلسه شرط جلسه بعد میباشد
  • تمرین و خود آزمائی هر جلسه را انجام دهید و نمره 14 به بالا بگیرید
  • برخی جلسات تمرین و خود آزمائی ندارند
 • جلسه دوم : مدیریت تفاوتها در زندگی مشترک ( بخش اول )

   

  غیر قابل دسترس: تا امتیاز لازم در: خودآزمایی جلسه اول را بدست نیاورید
 • جلسه سوم : مدیریت تفاوتها در زندگی مشترک ( بخش دوم )

  غیر قابل دسترس: تا امتیاز لازم در: خودآزمایی جلسه دوم را بدست نیاورید
 • جلسه چهارم : قواعد اصلاح نگرش به زندگی(بخش اول)

  غیر قابل دسترس: تا امتیاز لازم در: خودآزمایی جلسه سوم را بدست نیاورید
 • جلسه پنجم : قواعد اصلاح نگرش به زندگی(بخش دوم)

   

  غیر قابل دسترس: تا امتیاز لازم در: خودآزمایی جلسه چهارم را بدست نیاورید
 • جلسه ششم : اصول درخواست از همسر(بخش اول)

   

  غیر قابل دسترس: تا امتیاز لازم در: خودآزمایی جلسه پنجم را بدست نیاورید
 • جلسه هفتم : اصول درخواست از همسر (بخش دوم)

   

  غیر قابل دسترس: تا امتیاز لازم در: خودآزمایی جلسه ششم را بدست نیاورید
 • جلسه هشتم : اصول درخواست از همسر (بخش سوم)

  غیر قابل دسترس: تا امتیاز لازم در: خودآزمایی جلسه هفتم را بدست نیاورید
 • جلسه نهم : مدیریت روابط با خانواده همسر (بخش اول)

   

  غیر قابل دسترس: تا امتیاز لازم در: خودآزمایی جلسه هشتم را بدست نیاورید
 • جلسه دهم : مدیریت روابط با خانواده همسر (بخش دوم)

  غیر قابل دسترس: تا امتیاز لازم در: خودآزمایی جلسه نهم را بدست نیاورید
 • آزمون پایانی

   

  غیر قابل دسترس: تا امتیاز لازم در: خودآزمایی جلسه دهم را بدست نیاورید