طرح موضوعی

 • جلسه دوم - آشنایی با بعد جسمانی

  غیر قابل دسترس: تا امتیاز لازم در: خودآزمایی جلسه اول را بدست نیاورید
 • جلسه سوم - آشنایی با بعد شناختی (قسمت اول)

  غیر قابل دسترس: تا امتیاز لازم در: خودآزمایی جلسه دوم را بدست نیاورید
 • جلسه چهارم - آشنایی با بعد شناختی(قسمت دوم)

  غیر قابل دسترس: تا امتیاز لازم در: خودآزمایی جلسه سوم را بدست نیاورید
 • جلسه پنجم - آشنایی با بعد هیجانی

  غیر قابل دسترس: تا امتیاز لازم در: خودآزمایی جلسه چهارم را بدست نیاورید
 • جلسه ششم - آشنایی با بعد معنوی و رفتاری

  غیر قابل دسترس: تا امتیاز لازم در: خودآزمایی جلسه پنجم را بدست نیاورید
 • جلسه هفتم - آشنایی با انواع تیپ های شخصیتی

  غیر قابل دسترس: تا امتیاز لازم در: خودآزمایی جلسه ششم را بدست نیاورید
 • آزمون پایانی

  غیر قابل دسترس: تا امتیاز لازم در: خودآزمایی جلسه هفتم را بدست نیاورید