طرح موضوعی

 • نکات لازم این درس:دقت فرمائید

  راهنما  ::::    

  هر درس از جلسات  متفاوت تشکیل شده است.
  کاربر گرامی در این بخش اطلاعات مربوط به کلیات درس وجود دارد که شما با خواندن این بخش راحت تر می توانید درس را بگذارنید.
  اطلاعات نظیر نمره قبولی در درس و ... در این بخش به کاربر اطلاع داده می شود

  • نمره قبولی از 14 میباشد
  • هر جلسه به جلسه قبل شرط شده است
  • دیدن محتوای آموزشی هر جلسه شرط جلسه بعد میباشد
  • تمرین و خود آزمائی هر جلسه را انجام دهید و نمره 14 به بالا بگیرید
  • برخی جلسات تمرین و خود آزمائی ندارند
 • جلسه اول: آشنا شدن با ساختارمقالات علمی و پژوهشی


 • جلسه دوم: ساختمان پاراگراف

  محدود غیر قابل دسترس: تا امتیاز لازم در: تمرین و خودآزمائی درس اول را بدست نیاورید