طرح موضوعی

 • نکات لازم این درس:دقت فرمائید

  • نمره قبولی از 14 میباشد

  • هر جلسه به جلسه قبل شرط شده است

  • دیدن محتوای آموزشی هر جلسه شرط جلسه بعد میباشد
  • تمرین و خود آزمائی هر جلسه را انجام دهید و نمره 14 به بالا بگیرید
  • برخی جلسات تمرین و خود آزمائی ندارند
  • جلسه دوم: بهانه ای به نام کمبود امکانات

   غیر قابل دسترس: تا امتیاز لازم در: 4-تمرین و خودآزمائی جلسه اول را بدست نیاورید
  • جلسه سوم:فرافکنی و نشناختن توانمندی‌ها و قابلیت‌ها

   غیر قابل دسترس: تا امتیاز لازم در: 4- تمرين و خودآزمايي جلسه دوم را بدست نیاورید
  • جلسه چهارم:عوامل موثر در شکل گیری تحول

   غیر قابل دسترس: تا امتیاز لازم در: 4- تمرين و خودآزمايي جلسه سوم را بدست نیاورید
  • جلسه پنجم:مرحله دوم شرطی شدن یعنی مراقبت

   غیر قابل دسترس: تا امتیاز لازم در: 4- تمرين و خودآزمايي جلسه چهارم را بدست نیاورید
  • جلسه ششم: معنای هدف داشتن و لوازم آن

   غیر قابل دسترس: تا امتیاز لازم در: 4- تمرين و خودآزمايي جلسه پنجم را بدست نیاورید
  • جلسه هفتم: ضمیر خودآگاه و ناخودآگاه

   غیر قابل دسترس: تا امتیاز لازم در: 4- تمرين و خودآزمايي جلسه ششم را بدست نیاورید
  • جلسه هشتم:چهار قانون کلیدی و مهم مغز انسان

   غیر قابل دسترس: تا امتیاز لازم در: 4- تمرين و خودآزمايي جلسه هفتم را بدست نیاورید
  • جلسه نهم:دومین شرط عبارات تاکیدی

   غیر قابل دسترس: تا امتیاز لازم در: 4- تمرين و خودآزمايي جلسه هشتم را بدست نیاورید
  • جلسه دهم:مثبت اندیشی

   غیر قابل دسترس: تا امتیاز لازم در: 4- تمرين و خودآزمايي جلسه نهم را بدست نیاورید
  • جلسه یازدهم: ادامه بحث مثبت اندیشی

   غیر قابل دسترس: تا امتیاز لازم در: 4- تمرين و خودآزمايي جلسه دهم را بدست نیاورید
  • جلسه دوازدهم:تلقین و دفن نمی توانیم ها

   غیر قابل دسترس: تا امتیاز لازم در: 4-تمرین و خود آزمائی جلسه یازدهم را بدست نیاورید
  • جلسه سیزدهم:شروط به نتیجه رسیدن تلقین

   غیر قابل دسترس: تا امتیاز لازم در: 4-تمرین و خودآزمائی جلسه دوازدهم را بدست نیاورید
  • جلسه چهاردهم:عوض کردن جریان منفی و عدم توجه به آن

   غیر قابل دسترس: تا امتیاز لازم در: 4-تمرین و خود آزمائی جلسه سیزدهم را بدست نیاورید
  • جلسه پانزدهم:نگرانی‌ها چگونه ما را از پا می اندازند.

   غیر قابل دسترس: تا امتیاز لازم در: 4-تمرین و خودآزمائی جلسه چهاردهم را بدست نیاورید
  • جلسه شانزدهم: بحث خواستن و شیوه اعتماد به خداوند

   غیر قابل دسترس: تا امتیاز لازم در: 4-تمرین و خود آزمایی جلسه پانزدهم را بدست نیاورید
  • جلسه پایانی این درس

   غیر قابل دسترس: تا امتیاز لازم در: 4-تمرین و خود آزمائی جلسه شانزدهم را بدست نیاورید
  • پایان دوره و فارغ التحصیلی   غیر قابل دسترس: تا امتیاز لازم در: 1- آزمون پایانی این درس را بدست نیاورید