طرح موضوعی

 • نکات مطالعه این درس : توجه فرمائید

  • نمره قبولی از 14 میباشد
  • هر جلسه به جلسه قبل شرط شده است
  • دیدن محتوای آموزشی هر جلسه شرط جلسه بعد میباشد
  • تمرین و خود آزمائی هر جلسه را انجام دهید و نمره 14 به بالا بگیرید
  • برخی جلسات تمرین و خود آزمائی ندارند
 • جلسه دوم: علت ترس از مرگ

  غیر قابل دسترس: تا امتیاز لازم در: 5- تمرين و خودآزمايي جلسه اول را بدست نیاورید
 • جلسه سوم: نشاط‌انگیزی یاد مرگ

  غیر قابل دسترس: تا امتیاز لازم در: 5- تمرين و خودآزمايي جلسه دوم را بدست نیاورید
 • جلسه چهارم:معنای احتضار، تفاوت نوع مردن انسان‌ها

  غیر قابل دسترس: تا امتیاز لازم در: 5- تمرين و خودآزمايي جلسه سوم را بدست نیاورید
 • جلسه پنجم: احتضار2

  غیر قابل دسترس: تا امتیاز لازم در: 5- تمرين و خودآزمايي جلسه چهارم را بدست نیاورید
 • جلسه ششم: قبض روح 1

  غیر قابل دسترس: تا امتیاز لازم در: 5- تمرين و خودآزمايي جلسه پنجم را بدست نیاورید
 • جلسه هفتم: قبض روح 2

  غیر قابل دسترس: تا امتیاز لازم در: 5- تمرين و خودآزمايي جلسه ششم را بدست نیاورید
 • جلسه هشتم: عالم قبر(شب اول قبر – سوال قبر)

  غیر قابل دسترس: تا امتیاز لازم در: 5- تمرين و خودآزمايي جلسه هفتم را بدست نیاورید
 • جلسه نهم: عالم قبر(فشار قبر)

  غیر قابل دسترس: تا امتیاز لازم در: 5- تمرين و خودآزمايي جلسه هشتم را بدست نیاورید
 • جلسه دهم: عالم قبر(تجسم اعمال در قبر)

  غیر قابل دسترس: تا امتیاز لازم در: 5- تمرين و خودآزمايي جلسه نهم را بدست نیاورید
 • جلسه یازدهم: برزخ(ارتباط با اموات)

  غیر قابل دسترس: تا امتیاز لازم در: 5- تمرين و خودآزمايي جلسه دهم را بدست نیاورید
 • جلسه دوازدهم: شفاعت

  غیر قابل دسترس: تا امتیاز لازم در: 5- تمرين و خودآزمايي جلسه يازدهم را بدست نیاورید
 • جلسه سیزدهم: عوامل کاهش فشار قبر

  غیر قابل دسترس: تا امتیاز لازم در: 5-تمرین و خودآزمائی جلسه دوازدهم را بدست نیاورید
 • جلسه چهاردهم: موضوع تجسم اعمال

  غیر قابل دسترس: تا امتیاز لازم در: 5- تمرین و خودآزمایی جلسه سیزدهم را بدست نیاورید
 • جلسه پایانی: پایان دوره و فارغ التحصیلی

  غیر قابل دسترس: تا امتیاز لازم در: 5- تمرین وخودآزمائی جلسه چهاردهم را بدست نیاورید
 • صدور گواهی پایان درس

  توجه فرمائید:

  جهت صدور گواهی پایانی این درس روی گزینه دریافت گواهینامه کلیک کنید.

  غیر قابل دسترس: تا امتیاز لازم در: 1- آزمون پایانی این درس را بدست نیاورید