طرح موضوعی

 • نکات لازم این درس:دقت فرمائید

  • نمره قبولی از 14 میباشد
  • هر جلسه به جلسه قبل شرط شده است
  • دیدن محتوای آموزشی هر جلسه شرط جلسه بعد میباشد
  • تمرین و خود آزمائی هر جلسه را انجام دهید و نمره 14 به بالا بگیرید
  • برخی جلسات تمرین و خود آزمائی ندارند
  • جلسه دوم: توضیح چهار گروه تخلفات دانشجوئی

   غیر قابل دسترس: تا امتیاز لازم در: 4- تمرين و خودآزمايي جلسه اول را بدست نیاورید
  • جلسه سوم:ادامه توضیحات گروههای چهارگانه

   غیر قابل دسترس: تا امتیاز لازم در: 4- تمرين و خودآزمايي جلسه دوم را بدست نیاورید
  • جلسه چهارم:آشنائی با تخلفات آموزشی و اداری

   غیر قابل دسترس: تا امتیاز لازم در: 4- تمرين و خودآزمايي جلسه سوم را بدست نیاورید
  • جلسه پنجم:تخلفات اخلاقی

   غیر قابل دسترس: تا امتیاز لازم در: 4- تمرين و خودآزمايي جلسه چهارم را بدست نیاورید
  • جلسه ششم:آشنائی با قوانین نشریات دانشجوئی

   غیر قابل دسترس: تا امتیاز لازم در: 4- تمرين و خودآزمايي جلسه پنجم را بدست نیاورید
  • جلسه پایانی این درس

   غیر قابل دسترس: تا امتیاز لازم در: 4- تمرين و خودآزمايي جلسه ششم را بدست نیاورید
  • پایان دوره و فارغ التحصیلی

   کاربر عزیر و کوشا ؛

   ضمن خداقوت به شما دوست همیشه همراه ، در این بخش شما می توانید برای همه دروسی که در آزمون پایانی آنها نمره بیشتر از 59 درصد نمره را کسب  کرده باشید می توانید، گواهینامه دریافت کنید.
   غیر قابل دسترس: تا امتیاز لازم در: 1-آزمون پایانی این درس را بدست نیاورید