طرح موضوعی

 • عمومی

  نکات لازم این درس:دقت فرمائید

  • نمره قبولی از 14 میباشد
  • هر جلسه به جلسه قبل شرط شده است
  • دیدن محتوای آموزشی هر جلسه شرط جلسه بعد میباشد
  • تمرین و خود آزمائی هر جلسه را انجام دهید و نمره 14 به بالا بگیرید
  • برخی جلسات تمرین و خود آزمائی ندارند
 • جلسه دوم:وضعیت اقتصادی آمریکا

  غیر قابل دسترس: تا امتیاز لازم در: 5- تمرين و خودآزمايي جلسه اول را بدست نیاورید
 • جلسه سوم:وضعیت سیاسی و انتخابات امریکا

  غیر قابل دسترس: تا امتیاز لازم در: 5- تمرين و خودآزمايي جلسه دوم را بدست نیاورید
 • جلسه چهارم:آشنائی با گروههای موافق و مخالف با ایران

  غیر قابل دسترس: تا امتیاز لازم در: 5- تمرين و خودآزمايي جلسه سوم را بدست نیاورید
 • جلسه پنجم: آشنائی با گروه سوم مخالف با ایران

  غیر قابل دسترس: تا امتیاز لازم در: 5- تمرين و خودآزمايي جلسه چهارم را بدست نیاورید
 • جلسه ششم:بررسی وضعیت فرهنگی آمریکا

  غیر قابل دسترس: تا امتیاز لازم در: 5- تمرين و خودآزمايي جلسه پنجم را بدست نیاورید
 • جلسه پایانی: پایان دوره و فارغ التحصیلی

  غیر قابل دسترس: تا امتیاز لازم در: تمرين و خودآزمايي جلسه ششم را بدست نیاورید
 • صدور گواهی این درس

  کاربر گرامی:

  جهت صدور گواهی پایانی این درس روی گزینه دریافت گواهینامه کلیک کنید

  غیر قابل دسترس: تا امتیاز لازم در: 1- آزمون پایانی این درس را بدست نیاورید