طرح موضوعی

 • عمومی

  • نمره قبولی از 14 میباشد
  • هر جلسه به جلسه قبل شرط شده است
  • دیدن محتوای آموزشی هر جلسه شرط جلسه بعد میباشد
  • تمرین و خود آزمائی هر جلسه را انجام دهید و نمره 14 به بالا بگیرید
  • برخی جلسات تمرین و خود آزمائی ندارند
  • جلسه دوم: احکام مراسم ازدواج،پیرایش و آرایش و...

   غیر قابل دسترس: تا امتیاز لازم در: 4-تمرین و خودآزمائی جلسه اول را بدست نیاورید
  • جلسه سوم: احکام اختصاصی

   غیر قابل دسترس: تا امتیاز لازم در: 4-تمرین و خودآزمائی جلسه دوم را بدست نیاورید
  • جلسه چهارم:گفتنی های حسن معاشرت اختصاصی

   غیر قابل دسترس: تا امتیاز لازم در: 4-تمرین و خود آزمائی جلسه سوم را بدست نیاورید
  • جلسه پایانی: پایان دوره و فارغ التحصیلی

   غیر قابل دسترس: تا امتیاز لازم در: 4-تمرین و خود آزمائی جلسه چهارم را بدست نیاورید
  • صدور گواهی پایان دوره

   توجه فرمائید:

   کاربر عزیر و کوشا ؛

   ضمن خداقوت به شما دوست همیشه همراه ، در این بخش شما می توانید برای همه دروسی که در آزمون پایانی آنها نمره بیشتر از 59 درصد نمره را کسب  کرده باشید می توانید، گواهینامه دریافت کنید.


   غیر قابل دسترس: تا امتیاز لازم در: 1-آزمون پایانی این درس را بدست نیاورید