طرح موضوعی

 • نکات لازم این درس:دقت فرمائید

  • نمره قبولی از 14 میباشد
  • هر جلسه به جلسه قبل شرط شده است
  • دیدن محتوای آموزشی هر جلسه شرط جلسه بعد میباشد
  • تمرین و خود آزمائی هر جلسه را انجام دهید و نمره 14 به بالا بگیرید
  • برخی جلسات تمرین و خود آزمائی ندارند
 • جلسه دوم: خانواده و آسیبهای رسانه1

  غیر قابل دسترس: تا امتیاز لازم در: 4-تمرین و خودآزمائی جلسه اول را بدست نیاورید
 • جلسه سوم:خانواده و آسیبهای رسانه2

  غیر قابل دسترس: تا امتیاز لازم در: 4-تمرین و خودآزمائی جلسه دوم را بدست نیاورید
 • جلسه چهارم: خانواده کانون فرزند آوری

  غیر قابل دسترس: تا امتیاز لازم در: 4-تمرین و خودآزمائی جلسه سوم را بدست نیاورید
 • جلسه پنجم: حسن معاشرت متقابل زن و شوهر

  غیر قابل دسترس: تا امتیاز لازم در: 4-تمرین و خود آزمائی جلسه چهارم را بدست نیاورید
 • جلسه ششم:تفاوتهای روحی و جسمی زن و مرد1

  غیر قابل دسترس: تا امتیاز لازم در: 4-تمرین و خود آزمائی جلسه پنجم را بدست نیاورید
 • جلسه هفتم:تفاوتهای روحی و جسمی زن و مرد2

  غیر قابل دسترس: تا امتیاز لازم در: 4-تمرین و خود آزمائی جلسه ششم را بدست نیاورید
 • جلسه هشتم: مدیریت اقتصادی خانواده

  غیر قابل دسترس: تا امتیاز لازم در: 4-تمرین و خود آزمائی جلسه هفتم را بدست نیاورید
 • جلسه پایانی: پایان دوره و فارغ التحصیلی

  غیر قابل دسترس: تا امتیاز لازم در: 4-تمرین و خودآزمائی جلسه هشتم را بدست نیاورید
 • صدور گواهی پایان دوره

  کاربر عزیر و کوشا ؛

  ضمن خداقوت به شما دوست همیشه همراه ، در این بخش شما می توانید برای همه دروسی که در آزمون پایانی آنها نمره بیشتر از 59 درصد نمره را کسب  کرده باشید می توانید، گواهینامه دریافت کنید.
  غیر قابل دسترس: تا امتیاز لازم در: 1-آزمون پایانی این درس را بدست نیاورید