طرح موضوعی

 • نکات لازم این درس:دقت فرمائید

  • نمره قبولی از 14 میباشد
  • هر جلسه به جلسه قبل شرط شده است
  • دیدن محتوای آموزشی هر جلسه شرط جلسه بعد میباشد
  • تمرین و خود آزمائی هر جلسه را انجام دهید و نمره 14 به بالا بگیرید
  • برخی جلسات تمرین و خود آزمائی ندارند
 • جلسه دوم:آشنائی با فراماسونری

  غیر قابل دسترس: تا امتیاز لازم در: 5- تمرين و خودآزمايي جلسه اول را بدست نیاورید
 • جلسه سوم:ابتذال فرهنگی در سینما و موسیقی

  غیر قابل دسترس: تا امتیاز لازم در: 5- تمرين و خودآزمايي جلسه دوم را بدست نیاورید
 • جلسه چهارم:شناخت اجمالی فِرَق نوظهور و شیطان پرستی

  غیر قابل دسترس: تا امتیاز لازم در: 5- تمرين و خودآزمايي جلسه سوم را بدست نیاورید
 • جلسه پنجم:انواع جریان‌های سکولار

  غیر قابل دسترس: تا امتیاز لازم در: 5- تمرين و خودآزمايي جلسه چهارم را بدست نیاورید
 • جلسه ششم:جریان کثرت گرایی دینی یا پلورالیزم

  غیر قابل دسترس: تا امتیاز لازم در: 5- تمرين و خودآزمايي جلسه پنجم را بدست نیاورید
 • جلسه هفتم:فمینیزم؛ رویکرد اخلاق ستیزانه

  غیر قابل دسترس: تا امتیاز لازم در: 5- تمرين و خودآزمايي جلسه ششم را بدست نیاورید
 • جلسه هشتم: تکالیف و حقوق زن و مرد دراسلام

  غیر قابل دسترس: تا امتیاز لازم در: 5- تمرين و خودآزمايي جلسه هفتم را بدست نیاورید
 • جلسه نهم:فرقه شیخیه و انشعابات آن

  غیر قابل دسترس: تا امتیاز لازم در: 5- تمرين و خودآزمايي جلسه هشتم را بدست نیاورید
 • جلسه دهم:جریان بهائیت

  غیر قابل دسترس: تا امتیاز لازم در: 5- تمرين و خودآزمايي جلسه نهم را بدست نیاورید
 • جلسه یازدهم:جریان وهابیت

  غیر قابل دسترس: تا امتیاز لازم در: 5- تمرين و خودآزمايي جلسه دهم را بدست نیاورید
 • جلسه دوازدهم:تصوف فرقه ای

  غیر قابل دسترس: تا امتیاز لازم در: 5- تمرين و خودآزمايي جلسه يازدهم را بدست نیاورید
 • جلسه سیزدهم:دوره شناسی تصوف

  غیر قابل دسترس: تا امتیاز لازم در: 5- تمرين و خودآزمايي جلسه دوازدهم را بدست نیاورید
 • جلسه پایانی : فارغ التحصیلی و پایان دوره

  غیر قابل دسترس: تا امتیاز لازم در: 5- تمرين و خودآزمايي جلسه سيزدهم را بدست نیاورید
 • صدور گواهی پایان دوره

  فراگیر عزیز :

  جهت صدور گواهی پایانی این درس گزینه دریافت گواهینامه را فشار دهید.

  غیر قابل دسترس: تا امتیاز لازم در: 2- آزمون پایان دوره را بدست نیاورید