طرح موضوعی

 • نکات لازم این درس:دقت فرمائید

  • نمره قبولی از 14 میباشد
  • هر جلسه به جلسه قبل شرط شده است
  • دیدن محتوای آموزشی هر جلسه شرط جلسه بعد میباشد
  • تمرین و خود آزمائی هر جلسه را انجام دهید و نمره 14 به بالا بگیرید
  • برخی جلسات تمرین و خود آزمائی ندارند
 • جلسه دوم: مهارت های برقراری ارتباط مؤثر (2)

  غیر قابل دسترس: تا امتیاز لازم در: تمرین و خودآزمائی درس اول را بدست نیاورید
 • جلسه سوم: مهارت های مدیريت، مقدمۀ سایر مهارت ها

  غیر قابل دسترس: تا امتیاز لازم در: تمرین و خودآزمائی درس دوم را بدست نیاورید
 • جلسه چهارم: مدیریت اقتصادی در خانواده (1)

  غیر قابل دسترس: تا امتیاز لازم در: تمرین و خودآزمائی درس سوم را بدست نیاورید
 • جلسه پنجم: مدیریت اقتصادی در خانواده (2)


  غیر قابل دسترس: تا امتیاز لازم در: تمرین و خودآزمائی درس چهارم را بدست نیاورید
 • جلسه ششم: مدیریت اقتصادی در خانواده (3)

  غیر قابل دسترس: تا امتیاز لازم در: تمرین و خودآزمائی درس پنجم را بدست نیاورید
 • جلسه هفتم: مهارت های فرزند پروری (1)

  غیر قابل دسترس: تا امتیاز لازم در: تمرین و خودآزمائی درس ششم را بدست نیاورید
 • جلسه هشتم: مهارت های فرزند پروری (2)

  غیر قابل دسترس: تا امتیاز لازم در: تمرین و خودآزمائی درس هفتم را بدست نیاورید
 • آزمون پایانی

  غیر قابل دسترس: تا امتیاز لازم در: تمرین و خودآزمائی درس هشتم را بدست نیاورید
 • صدور گواهی پایان دوره

  کاربر عزیر و کوشا ؛

  ضمن خداقوت به شما دوست همیشه همراه ، در این بخش شما می توانید برای همه دروسی که در آزمون پایانی آنها نمره بیشتر از 59 درصد نمره را کسب  کرده باشید می توانید، گواهینامه دریافت کنید.
  غیر قابل دسترس: تا امتیاز لازم در: آزمون پایان دوره آموزشی مهارت های زندگی را بدست نیاورید