3- خلاصه نويسي مطالب اين جلسه

فراگیر گرامی: پیشنهاد میگردد جهت ارتباط با استاد خلاصه ای ازآنچه در این جلسه آموختید را برای ایشان ارسال نمائید

این ارسال میتواند :

- بصورت آنلاین و متن برخط باشد