لیست دوره های آموزشی

آموزش تجوید و آوا شناسی

استاد: محسن موسوی بلده

تعداد جلسات : 16 جلسه

زمان هر جلسه : 20 دقیقه

سطح مطالب درس : عمومی

موضوعات بحث:

-آشنائی با تاریخچه قرائت قرآن ،همزه وصل

طرق وقف

وقف و ابتدا

تلفظ صحیح حرکات و حروف

صفات حروف

احکام حروف :تفخیم و ترقیق- ادغام -  احکام نون ساکنه و تنوین- احکام میم ساکنه- مد و قصر