مباحثه و هم اندیشی

ضرورت های فردی در امر ازدواج

 
عکس افسانه همتی
ضرورت های فردی در امر ازدواج
از افسانه همتی در پنج‌شنبه، 12 شهریور 1394، 11:56 صبح
 

پاسخ مثبت به فطرت: انسان به حکم فطرت، دارای غریزه جنسی است و طبیعت و فطرتش ایجاب می کند که رشد نماید، به سوی کمال برود و وقتی رشدیافت وبه درجه کمال رسیدارضا و اقناع شود.براین اساس،برای حفظ جان و تعادل نظامات روانی، ضروری است که آدمی به ازدواج تن دهد.

عکس افسانه همتی
در پاسخ به: ضرورت های فردی در امر ازدواج
از افسانه همتی در پنج‌شنبه، 12 شهریور 1394، 11:56 صبح
 

موجبی برای بروز استعدادها: استعدادها برای بروز و تکامل خود نیازمند محیطی امن و آرامند. ازدواج برای جوان آرامش و آسایش ایجاد می کند، استعدادهای او را به حرکت درمی آورد و به او امکان می دهد که از آن به نیکی بهره برداری کند.

عکس افسانه همتی
در پاسخ به: ضرورت های فردی در امر ازدواج
از افسانه همتی در پنج‌شنبه، 12 شهریور 1394، 11:57 صبح
 

- موجب امنیت و آسایش: اصولا «بلوغ » یعنی شکوفایی غریزه، چه برای پسر و چه برای دختر که همراه بحران است. ازدواج این بحران را تسکین می دهد، برای جوان محیط امن و آرام ایجاد می نماید، در سایه وجود عواطف خانوادگی، روح سرکش او مهار می شود و موجباتی برای برخورداری او از نیروی فکری فراهم می شود.

عکس افسانه همتی
در پاسخ به: ضرورت های فردی در امر ازدواج
از افسانه همتی در پنج‌شنبه، 12 شهریور 1394، 11:57 صبح
 

 موجب نجات از تنهایی: به عقیده دانشمندان و فلاسفه، انسان موجودی مدنی الطبع و بالفطره اجتماعی است. از این رو، محتاج پناه و یاور و یاری دلدار است. ازدواج این فایده را دارد که آدمی را از تنهایی و اعتزال نجات دهد و همدلی در کنار او، در بستر او و در آغوش او قرار دهد تا وجودش راعین وجودخودبداندودرغم ودردش شریک باشد.