مباحثه و هم اندیشی

کدامیک محبت بیشتری دارند زن یامرد؟

 
عکس زهراسادات حسین زاده ثانی
کدامیک محبت بیشتری دارند زن یامرد؟
از زهراسادات حسین زاده ثانی در شنبه، 14 شهریور 1394، 1:16 عصر
 

باسلام.

ازآنجایی ک ازخودگذشتگی یکی نشانه های محبت است کدام یک از زن ومردمحبت بیشتری دارند؟وآیاروال صحیحی است که زن درجامعه امروز وگذشته بیشترازمردنقش ابرازمحبت راداشته ؟وقت آن نیست که آقایان بیاموزندبایدبه اندازه ی همسرشان نقش ابراز محبت راایفاکنند؟

عکس مهرنازسادات رضوانیان
در پاسخ به: کدامیک محبت بیشتری دارند زن یامرد؟
از مهرنازسادات رضوانیان در شنبه، 14 شهریور 1394، 7:14 عصر
 

به نظرمن مردهم بایدبه همان اندازه ابرازمحبت کند چون انسان طبعاوقتی محبت رادوطرفه احساس کندروزبه روزتمایلش به محبت کردن بیشترمیشود

عکس مهناز مرادیان
در پاسخ به: کدامیک محبت بیشتری دارند زن یامرد؟
از مهناز مرادیان در دوشنبه، 16 شهریور 1394، 12:11 عصر
 

همیشه گفته اند مادر نشانه محبت و عشق و ایثار است و جنس مادر زن است.

به نظر من هردو محبت دارند اما نوع محبت و ابراز آن در هردو جنس متفاوت است.

عکس مریم فرهادی
در پاسخ به: کدامیک محبت بیشتری دارند زن یامرد؟
از مریم فرهادی در دوشنبه، 23 شهریور 1394، 10:07 صبح
 

 زنها معمولا" محبت خود را با کلام نشان می دهند در حالیکه مردان ترجیح می دهند با رفتاربه همسرشان اظهار علاقه کنند.

عکس صالح اسلامی چاهویی
در پاسخ به: کدامیک محبت بیشتری دارند زن یامرد؟
از صالح اسلامی چاهویی در دوشنبه، 23 شهریور 1394، 3:14 عصر
 

باسلام. به نظر من هر دو باید از خود گذشتگی داشته باشند اما این صفت در زن بیشتر است.