مباحثه و هم اندیشی

ازدواج چیست؟

 
عکس سیدعلی مستجاب الدعواتی
ازدواج چیست؟
از سیدعلی مستجاب الدعواتی در یکشنبه، 22 شهریور 1394، 9:26 عصر
 

ازدواج قراردادى رسمى براى پذیرش یك تعهد متقابل به منظور تشكیل زندگى خانوادگى است تا طرفین ازدواج در سایه آن، در خط سیر معین و شناخته شده‏اى از زندگى قرار گیرند. این قرارداد با رضایت و خواسته زن و شوهر و بر مبناى آزادى كامل دو طرف منعقد مى‏گردد و در پرتو آن، روابطى بس نزدیك بین آن دو پدید مى‏آید. این قرارداد، ارتباط و پیوند دوطرفه به وسیله الفاظ و عباراتى معین انجام مى‏گیرد كه آن را «عقد» یا پیمان ازدواج می‏نامیم.