مباحثه و هم اندیشی

ویزگی های مودت

 
عکس حسین مهدی پور
ویزگی های مودت
از حسین مهدی پور در دوشنبه، 16 آذر 1394، 11:35 صبح
 
1 ابرازشوداظهار شود 2مس,ولیت پذیر باشد 3ذاتی باشد 4 هرچه شناخت از همدیگربیشتر باشد مودت هم بیشتر میشود